خوابها...

بعضی خوابها تا سالها رهایت نمی‌کنند.

شاید چند ماهی بیشتر نیست که دیگر خواب الکترونیک ٢ و آن ٩ کذایی را نمی بینم.

دیشب هم خواب دفاع ارشدم را دیدم. تمام سوالهای داور و تمام نمودارها را...

آخرش شدم ۵/١٧ ...حالم گرفته شد.

با لرزش موبایلم ار خواب پریدم. یکربع به ١٠ بود. دکتر بود.

گفت که برای مقاله زحمت زیادی کشیده ام. یک دور خوانده ولی نیاز نبوده چون نگارش

 من حرف ندارد!!! مطلب را خوب پخته و پرورده ام...من باب پیشنهاد چند تغییر کوچک

که اگر مایلم اعمال کنم و...

هی منتظر شدم ١٩ پارسال را پس بگیرد و بکند ۵/١٧ ...

نکرد. خواب دیده بودم.

 

  
نویسنده : مینا ; ساعت ٩:٢٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۸