قشنگترین عروس دنیا....

 

سپیده ماه شده بود...غرق در تور و نور و نقره و پولک...

 

سپید برای من فراتر از دوست و بهترین دوست معنا دارد. اعتقاد ١۵ساله ای که او و

خانواده اش به من دارند همیشه برایم شیرین بوده است.

تاب   آوردن دوری یعنی دوری دورتر از این برای هر دوی ما طاقت فرساست.

برایش آرزوی خوشبختی می کنم. خیلی زیاد. هر قدری که بتوان خوشبخت بود...

 

/ 3 نظر / 2 بازدید
:دی

خیلی مبارکه! منم براش آرزوی خوشبختی می کنم. [ماچ]