به پايان رسيديم اما

                نکرديم آغاز

فروريخت پرها

                      نکرديم پرواز

ببخشای ای روشن عشق بر ماببخشای...........

/ 1 نظر / 2 بازدید
leila

ما را بايد برای همه آن کارها که بايد انجام ميشد و شانه خالی کردم و برای همه آنهای ديگر که نبايد انجام ميشد و لجوجانه بر انجامشان پای فشرديم ببخشند ...