گوش کن.......

 ..................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................                       

از پشت حصارهای تنهايی آيا هنوز

                  برای قاصدکهای بهاری بوسه می فرستی؟

 برايت خبرهای خوشی آورده ام.......!

                   بنفشه های عيد امسال زودتر گل می کنند........

/ 0 نظر / 2 بازدید