هميشه از خشونت متنفر بودم.يادمه بچه که بودم وقتی تو اخبار صحنه جنگ و حمله می ديدم حس وحشت عجيبی آزارم می داد...................................................................

الان هم از اينکه کسی حتی يه دوست همدل به دنيام حمله کنه

 بخواد با مشت زدن به ديوارام به من نزديکتر بشه از اونی که بايد

حس همون  بچه آواره بمباران زده رو پيدا می کنم که اگه بعدها بهش پناهگاهی حتی بهتر از خونه از دست رفته ش بدن مگه راضی می شه؟.......

نگران نباش .من اين سو ی ديوارام اونقدری هم که تو فکر می کنی در آستانه نابودی نيستم.....

 

 

/ 1 نظر / 2 بازدید