در آرزوی خاک در يار سوختيم......

گفتی که تورا شوم مدارانديشه

                   دل خوش کن و برصبرگمارانديشه

کو صبروچه دل کانچه دلش می خوانند

                          يک قطره خونست وهزارانديشه

            

/ 1 نظر / 2 بازدید
lina

تا عشق بمان تا گنه بی ريشه ...از فکر جدا شو که توهم نشود انديشه ...برخيزو به پاييز بپيوندو تهی شو...با شور بيارای همه عشق ولی بی شيشه... . . .