دردم نهفته به زطبيبان مدعی....

              4112~Well-Traveled-Luggage-II-Posters.jpg

پ.ن: گاه  باری که می‌تونه دوش یه نفرو خورد کنه ممکنه شونه های دو نفرو نوازش

بده....بیلیو می!!!

/ 5 نظر / 2 بازدید
فرناز

مبافقم مسافر کوچولو کارات چطور پيش ميره؟ نری تا من بياما می خوام سفارش مادرانه بهت بکنم

سيد امير موسوی

سلام مينا من نميشناسمت اما باور کن من هم اون موقع ها خيلی خيلی نگران صاحب کوزه بودم البته الان هم هستم ولی کمتر از اوم موقع ها

پگاه

آره راست می گی. همه اش تقصی منه که ولت کردم به امان خدا و رفتم. بميرم برات.

حسين

لام مينا...يعنی ميگی منم بايد همين کار رو بکنم که تو کردی؟

فراسوی نيک و بد

بادا بادا مبارک بادا ايشالا مبارک بادا!