آسودگی اگر طلبی جای ديگر است.......

((اگر بخت يارت باشد در بعضی از مراحل زندگی به بن بست کامل

خواهی رسيد.

به روايت ديگرهرگاه بخت يارت باشد زمانی به يک چهار راه ميرسی

 و می بينی که سمت چپ به جهنم ميرسد سمت راست به جهنم مستقيم به

 جهنم و به هر طرف که بچرخی راه تو به طور کامل و مطلق به دوزخ

ختم خواهد شد.

می بينی که همه راهها به دوزخ ختم می شوند و راهی برای خروج

وجود ندارد.

هيچ کاری نمی توانی بکنی و ديگر هيچ چيز تو را آرام نمی کند و

آنوقت است که اگر آماده باشی شروع می کنی به کاری که همواره در

 آرزويش بوده ای اما هرگز نمی دانستی و آن کشف درون است.

و اگر بخت يارت نباشد؟؟؟

اگر بخت يارت نباشد تنها هنگام مرگ به اين مرحله خواهی رسيد و اين

 چشم انداز زيبايی نخواهد بود چون چيزی را آرزو خواهی کرد که

ديگر نمی توانی داشته باشی......))

                        کتاب زوايای تاريک حکمت ـ پيتر کينگزلی

اين کتاب رواززير سنگ هم که شده بايد پيدا کنم.

/ 0 نظر / 2 بازدید