ای دوست

اين روزها

           با هر کسی دوست می شوم

احساس می کنم

     آنقدر دوست بوده ايم

      که ديگر وقت خيانت رسيده است....

/ 2 نظر / 2 بازدید
فروغ

چرااصلابايدبه خيانت فکرکرد؟دنيابدون اون قشنگ ترنيست؟

مينا

حق با شماست فروغ عزيز! دنيا بدون تمامی حقايق تلخ قشنگتره.....