......I can C cLeArly

 

تو هم شبیه دیگرانی، 

                  شیفته پرواز

 

                            اما هیچکس شبیه تو نیست

                                                            آنها هیچکدام بال نداشتند....

                     

                                                                                            (واهه آرمن)

/ 0 نظر / 5 بازدید