خانه از پای بست ویران است....

 دکتر میگه: فرکانس پیچ صدای اشخاص مختلف دیگه عموما از ١۵٠ هرتز بیشتر نیست...

وقتی نگاه متعجب تعجبمنو می‌بینه اضافه میکنه:

 البته اگه خانوما رو هم در نظر بگیریم میشه تا ٣۵٠  هرتز!!!!

       

/ 0 نظر / 2 بازدید